SEO-ny önüme gurmak - Semaltdan ýönekeý maslahatlarKöp kompaniýanyň goýberýän ýalňyşlygy, önümlerini ýa-da ulgamyny döretmek, soň bolsa SEO-ny pikirlenmek hasaplamakdyr. SEO tagallalaryňyzdan has köp peýdalanmagyň iň arzan we täsirli usullaryndan biri, SEO bilen önümleriňize girmekdir. başyndan başlap, SEO ileri tutýan zadyňyz bolmaly.

Ine, nädip çalt görkezme Semalt SEO tagallalaryňyzy önümleriňize garyşdyryp biler.

Müşderimiziň saýtlaryna gelýän traffigi çaltlyk bilen ösdürip biljekdigimiz hakda köplenç soraýarlar. Dogrusy, bu soraga göni jogap ýok, we bu giňişleýin sorag. Etjek bolýan bir zadymyz, önümlerden gelýän organiki traffik, mazmun marketinginden gelýän trafikden has gowy netije berýär.

Mazmuny döretmegi iň gowulary bilen goýanyňyzda SEO has gowy işleýär. Emma mazmunyň isleýşiňiz ýaly täsirli bolmagy üçin SEO mazmunyňyzda durmaly däldir. Çuňlaşdyrmaly. Önümleriňizde bolmaly. Indi bu syra düşünen kompaniýalar giriş traffigini çalt artdyrmagy başardylar.

"SEO-ny önüme gurmak" näme diýmek isleýäris?

SEO-ny binanyň suw geçirijisi hökmünde göz öňüne getiriň; munuň üçin azyndan iki ýol bar. Ilkinji we iň köp ulanylýan usul, gurluşyk dowam edýärkä turbalary goýmakdyr. Köpler bu usuly has gowy görýärler, sebäbi günüň ahyrynda işleri has aňsatlaşdyrýar. Beýleki bir proses, turbalaryň geçmegi üçin diwarlar döwülmänkä binanyň gurulmagydyr.

Indi ýokardaky gürrüňden, önümçiligiň başyndan SEO-ny göz öňünde tutmagyň peýdalary barada aýdyň surat alarsyňyz. Şonuň üçin SEO-ny önümlere öwürmek, her ädimde SEO bilen önüm öndürmäge kömek etmegimizi aňladýar.

Ulanyjynyň niýetini, önümi gurşap alýan mazmunyň tebigatyny, ulalýan arhitekturany kesgitleýäris we ş.m.

Giň gerimde, SEO ýerleşdirilen önümler indekslenýän we ahyrky gymmatly mazmuny ylham berýär we öndürýär. Umuman aýdanymyzda, önümleri ýapyk ýa-da açyk diýip toparlara bölüp bileris:
 • Osedapyk önümler: bular ulanyjynyň tejribesini gowy saklaýar.
 • Açyk önümler: bu ulanyjylara ýazylmazdan ozal önümiň bahasynyň bir bölegini başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.
Muňa düşünmegiňiz zerurdyr, sebäbi önümleriň hemmesi bahasynyň belli bir bölegini paş edip bilmez.

Käbir işewürlik modelleri SEO-ny öz modellerine gurmagy kynlaşdyrýar. Sebäbi olaryň iş strategiýasy üstünlik gazanmak üçin SEO-a bil baglamaýar. Mysal üçin, programma üpjünçiligi bolmadyk önümler üstünlikli boljakdygyna ynanmazlar.

Bu ýerde aýtjak bolýan zadymyz, bu önümler SEO ulanylanda edil şonuň ýaly üstünlikli ýa-da has üstünlikli bolup biler. Netijede, ähli usullar üstünlik gazanmaga synanyşýarlar.

Başga bir tarapdan, Amazon, Trello we Pinterest ýaly önümlerimiz bar, olar eýýäm SEO-ny DNK-syna gurdular. Bu franşizalaryň hersinde dürli işewürlik modelleri bar, ýöne olaryň hemmesi SEO-ny ulanýarlar we bu ep-esli derejede ösmäge mümkinçilik berýär.

Önümlerine SEO guran başga bir kompaniýa bu düşünje, önüm tejribesini ýapmagy saýlap bilerdi. Şeýle-de bolsa, abuna ýazylmadyk ulanyjylara belliklere, tagtalara ýa-da sahypalara girmäge rugsat bermezlik kararyna gelýär. Bu aýratynlyklar gözleg motorlary tarapyndan köpçülige görünýär we indekslenip bilner.

Bu nähili işleýär?

Önümleri ösdürmek üçin kesgitli bir proses ýok. Her bir markanyň we önümiň özboluşlydygy sebäpli, her kim takyk ädim ätip bilmez. Munuň ýerine, önümleriňizi diňe bir ajaýyp etmek bilen çäklenmän, eýsem tapawutlanmaga mümkinçilik berýän görkezmeler we ýörelgeler toplumyna bil baglaýarys.

Bu görkezmeler şulary öz içine alýar:
 • Gowy bazara laýyk gelmek
 • Uly bazaryň isleýän zadyny gurmak
 • Hakyky möhüm meseleleri çözüň
 • Ajaýyp ulanyjy tejribesini bermek
Önümleriň DNK-syna SEO guranymyzda, özümize bir esasy sorag berýäris, "maksatly ulanyjynyň gözleg niýetini kanagatlandyrjak gözleg motorlaryna haýsy aýratynlyklary açyp bileris?" önüm aýratynlygynyň bahasyny niýet bilen baglanyşdyrmak bu meseläni ýerine ýetirmekde gymmatly çeşme bolup durýar.

Bu kynçylygy çözenimizde maslahat berýän çarçuwalarymyzyň biri Kleýton Kristenseniň ýerine ýetirilmeli işleri. Garward professory, ýazyjy we bozujy innowasiýa teoriýasyny dörediji. Kitabynda, umuman alanyňda, SEO hünärmenlerini hem goşmak bilen, sarp edijiniň özüni alyp barşyna düşünmäge kömek etmek üçin çarçuwadygyna düşünýäris.

Adaty marketing bazaryň demografiýasyna ýa-da önüm atributlaryna gönükdirilen bolsa, Kleýtonyň Jobe teoriýasy bu çäkden çykýar. Sarp edijiniň özüni alyp barşyna beýleki, has çuňňur funksional, sosial we emosional ölçegleri paş etmek üçin ýüzleý kategoriýalardan çykýar. Bu, sarp edijileriň näme üçin hereket edýändikleri barada has jikme-jik düşündiriş berýär.

Adamlar diňe önümleri ýa-da hyzmatlary satyn almaýarlar; durmuşyna haýsydyr bir ösüş getirmegine garaşýandyklary üçin edýärler. Ol şeýle ösüşi amala aşyrjak bolýan "iş" diýip atlandyrdy. Muňa düşünmek, aňymyzy köp innowasiýa mümkinçilikleri dünýäsine açdy.

SEO-ny önüme nädip gurup bileris?

Ine, SEO we önümleriňizi nädip garyşdyrýandygymyz barada ädim ädim.

Edilmeli işleri kesgitläň

SEO-ny önüme guranymyzda, ilki bilen şol önümiň maksadyna (işine) düşünmeli. Muny etmek, önümiň çözmek üçin döredilen meseläni çözmek üçin gaty möhümdir. Şeýle-de bolsa, önüm bilen çözülip bilinjek beýleki meselelere-de üns berýäris.

Iň möhüm meseleden önümiňiziň çözmek üçin döredilen iň möhüm meselelerine çenli tablisa düzýäris.

Önümiň mazmunyny açyk mazmun bilen gabat getirmek

Gözlegçileriň gözleg motorlary arkaly tapylmagyna rugsat bermek üçin mazmunyňyzy döretmek ýa-da jemlemek arkaly önümiňiziň mazmunyny ösdüreris. Muny köplenç ulanyjy tarapyndan döredilen giriş bilen baglanyşdyrýarys. Oňa synlar, ýazgylar, ýazgylar, tagtalar we ş.m. girýär.

Mysal üçin, maglumatlary ýygnamak, ýygnan maglumatlary wizuallaşdyrmak we gözleg motorlaryna çykarmak üçin gözden geçiriş paneli ýa-da pikir soralyşygy döredýäris. Şeýle hem, ýerli hyzmatlar üçin ýerli inwentarlary ýa-da elektron söwda dükanlaryňyz üçin satylýan aksiýalary döredip bileris.

Giňeldilip bilinýän taksonomiýany kesgitlemek

Maglumatlaryňyzy ýa-da mazmunyňyzy klassifikasiýa etmegiň kesgitlenen usulyny döredýäris. Bu pursatda kategoriýalardan, kiçi kategoriýalardan, mysallardan ýa-da önümlerden logiki we ulaldylan arhitektura gurduk. Şeýle hem, hastaglary ulanýan sosial ulgamlarda görşüňiz ýaly tekiz arhitekturany dizaýn edip bileris.

Köplenç bu ädim kesgitlenen arhitektura ýa-da önümiňiz we ulanyjylaryň ony nähili ulanýandygy bilen öňünden kesgitlenildi.

Ulanyjynyň näçeräk tejribesini paş etmek isleýändigiňizi çözüň

Müşderilerimiz bilen peýdaly usulda aýtmak üçin näçe peýdaly bolup biljekdigini anyklamak üçin maslahatlaşýarys. Indi doly önümi mugt bermeli diýemzok. Şeýle-de bolsa, subutnamalar önümiň aýratynlyklarynyň ýa-da hyzmatlarynyň bir bölegini bermek bilen, ulanyjylara önümiň bahasyna baha bermek we soňra tölemek aňsatlaşýandygyny görkezýär.

Bu ýerdäki maksadymyz, açyk aýratynlyklary bolan myhmanlary özüne çekmek we olara doly tejribe gazanmagyny arzuw etmek.

Ulanyjynyň niýetini tassyklaň

Netijede, önümiňiziň göz öňünde tutulan maksadyna hyzmat edýändigini we ulanyjylaryň niýetini kanagatlandyrýarys. Biziň nyşana alýan açar sözlerimiziň ýeterlik gözleg isleginiň bardygyny we maksatly diňleýjiňiziň çözmäge kömek etmegi zerur meseläni çözüp biljekdigimizi görkezýäris.

Gaty we ýumşak talaplar

SEO önümlere gurlanda belli bir gaty we ýumşak talaplar bar. Organiki traffigi çekmek üçin gaty talaplary kanagatlandyrmagy başarmaly. Beýleki tarapdan, ýumşak talaplary äsgermezlik edip bolar. Şeýle-de bolsa, ikisini hem etmegi halaýarys, sebäbi olar SEO traffigini çalt ulaltmak mümkinçiligimizi artdyrar.

Gaty talaplar :
 • Google köpçülige açyk sahypalary hödürlemegi başarmaly.
 • Gymmatly mazmun, tertipleşdirilmegi üçin sahypalarda bolmaly. Şonuň üçin biz inçe mazmuny görkezmeýäris.
 • Google-yň SERP-de indekslenmeli sahypalar indekslenmeli däldir. Sahypa ulanyjylary başga gözleg motoryna alyp baranda, Google munuň gadyryny bilmeýär.
 • Köpçülige açyk sahypalar Google tarapyndan elýeterli bolmaly we gözlenmeli.
Softumşak talaplar:
 • Sahypanyň soňunda ulanyjylar öwürmek üçin ýeterlik derejede ynanan bolmalydylar. Bu, e-poçta habar býulletenlerine, blog habarnamalaryna we ş.m. ýazylmak arkaly amala aşyrylyp bilner.
 • Sahypadaky mazmun awtomatiki ýa-da ulanyjylar tarapyndan döredilmelidir.

Netije

SEO-ny önüme öwürmegiň maksady, täze ulanyjylary özüne çekmek üçin organiki gözlegleri ulanmak. Emma bu çäkden çykýar. Şeýle hem, ulanyjylary önümlere ýazylmaga we önümlere baha goşmaga ynandyrmagy öz içine alýar. Bu has köp mazmuna we ulanyjylardan ýazylmagyna sebäp bolýar.

SEO-nyň üstünligini üpjün etmek üçin, oňa umumy POV-dan çemeleşmeli. SEO-nyň üstünlikli bolmagy üçin organiki ösüş bolmaly, bu ýerde SEO-nyň ösüşi işiň ösmegine täsir edýär we tersine.

mass gmail